Transfer tehnologije kao preduslov razvoja

26. April 2022.

Saradnja koja se ostvaruje između nauke sa jedne, i privrede sa druge strane radi prenosa znanja, transfera tehnologije i komercijalizacije istraživanja, bitno utiče na socio-ekonomski rast i razvoj jedne zemlјe. Ova saradnja predstavlјa klјučnu komponentu razvoja inovacionog sistema Srbije.

Upravo iz tog razloga, u okviru projekta „EU podrška Naučno-tehnološkom parku Beograd u pružanju usluga inovativnim kompanijama“, organizovane su četiri radionice (22, 23, 29. i 30. marta 2022.) čiji je cilј bio da učesnicima pruže teoretska i praktična znanja kako bi se sve zainteresovane strane uklјučile u proces transfera tehnologije. Pored toga, radionice su organizovane radi podsticanja saradnje i dijaloga u ovoj oblasti, razvoja inovacija, transformacije znanja i istraživanja u proizvode i usluge, doprinoseći tako unapređenju transfera tehnologije u Srbiji. 

Na radionicama je prisustvovalo preko 280 učesnika - zaposleni na institutima, centrima za transfer tehnologije, univerzitetima, fakultetima, istraživačkim i inovacionim centrima, kao i startap i spinof kompanijama. Učesnici radionica imali su prilike da se upoznaju sa procesima uključivanja istraživanja u tokove industrije i društva, koristima transfera tehnologija, o zaštiti intelektualne svojine i procesima koji su vezani za transfer tehnologije u startap, spinof i spinout kompanije. Osim toga, na radionicama je bilo reči i o preduzetničkom kapitalu, načinima na koje se ovaj kapital investira, koristima od komercijalizacije istraživanja, licenciranju tehnologije, ali i ulozi koju kancelarije za transfer tehnologije, centri za inovacije i naučno-tehnološki parkovi imaju u procesima komercijalizacije istraživanja.