O projektu

section-cover

Projekat ima za cilj da ojača istraživanje i inovacije kroz institucionalnu podršku inovativnim kompanijama. 

SVRHA PROJEKTA: 

  • Unapređenje kapaciteta Naučno -tehnološkog parka na osnovu najbolje međunarodne prakse u cilju pružanja efikasne podrške korisnicima u određenim fazama njihovog razvoja;
  • Poboljšanje transfera tehnologija i inovacija sa univerziteta, obrazovnih i institucija koje se bave istraživanjem i razvojem u privatni sektor;
  • Promovisanje povoljnih mera politike, regulatornih, institucionalnih i operativnih uslova za razvoj i poslovanje inovativnih i tehnološki zasnovanih kompanija u Srbiji u skladu sa standardima i praksom EU.
Sektor
  • Nauka i inovacije
EuropeAid referenca
EuropeAid/139213/DH/SER/RS
Komponente
  • Razvoj i pružanje poslovne ponude Naučno -tehnološkog parka za razvoj biznisa u cilјu povećanja konkurentnosti srpskog sektora inovacija i tehnološkog razvoja.
  • Pobolјšanje protoka istraživačkog znanja i tehnologija u privatni sektor kroz saradnju sa univerzitetima i institucijama za istraživanje i razvoj.
  • Razvoj i promocija istraživanja i razvoja i koncepta naučno-tehnološkog parka među relevantnim akterima, posebno u skladu sa strategijom pametne specijalizacije (S3).
  • Pobolјšanje uslova i kapaciteta inovativnih i tehnološki zasnovanih kompanija za delovanje u skladu sa zakonodavstvom harmonizovanim sa pravom EU.
Grad / Region
Srbija
EU donacija
1.400.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 25 - Nauka i istraživanje
Vreme implementacije
Jun 2021. - Oktobar 2022.
Korisnik
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Naučno-tehnološki park Beograd
Implementiran od strane
KPMG